ЗАТ “Веснянка”

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСНЯНКА»

код ЄДРПОУ 02971357

Повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів на «29» травня 2013 р. о 13 год. 00 хв. в будівлі швейного цеху (2-й поверх, актовий зал) за адресою: 38300, Полтавська область, смт. Велика Багачка, вул. Черкаса, 6 а.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться «29» травня 2013 р. з 12-20 до 12-50 за місцем проведення зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на 24-00 годину «23» травня 2013 р.

Для участі у загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт, довіреним особам – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, паспорт; представникам юридичних осіб – документи, що підтверджують їх повноваження.

Порядок денний

(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів.

2. Обрання персонального складу лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів.

3. Звіт Голови комісії з припинення про господарську діяльність Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт ревізора Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за результатами роботи Товариства за 2012 р.

7. Прийняття рішення про затвердження передавального акта (балансу).

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за адресою: Україна, 38300, Полтавська область, смт. Велика Багачка, вул. Черкаса, 6 а, в будівлі швейного цеху у робочі дні з 09-00 годин до 16-00 годин (обідня перерва з 12-00 годин до 13 годин), а в день проведення Зборів без подання письмового запиту – також у місці їх проведення. У письмовому запиті акціонера обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів). Документи надаються для ознайомлення та не підлягають виносу. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – Голова комісії з припинення Котова Тетяна Вікторівна.

Ви можете подати пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніш як за20 днів до їх скликання шляхом письмового звернення до Адміністрації Товариства за адресою: 38300, Полтавська область, смт. Велика Багачка, вул. Черкаса, 6 а з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 15.00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ЗАТ «ВЕСНЯНКА» (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

звітний

(2012 рік)

попередній

(2011 рік)

Усього активів  

845,4

849,4

Основні засоби  

1227,5

1225,7

Довгострокові фінансові інвестиції  

2,5

2,5

Запаси 

0,7

0,2

Сумарна дебіторська заборгованість  

17,3

21,8

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

-

Нерозподілений прибуток 

-298,7

-298,7

Власний капітал 

-148,0

-136,5

Статутний капітал 

3,1

3,1

Довгострокові зобов’язання 

-

-

Поточні зобов’язання 

993,4

985,9

Чистий прибуток (збиток) 

-11,5

-69,3

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

6154

6154

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

1

1

Голова комісії з припинення ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕСНЯНКА /Котова Т.В./